ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พบกันทุกวันศุกร์ตลาดนัด “ผักผลไม้ปลอดภัยนครเชียงราย”

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นให้ชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยว ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อชุมชนถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคง ซึ่งการให้ความสำคัญเรื่องอาหาปลอดภัยถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนโดยตรง เพราะเป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงอาหารโดยไม่ขาดแคลนและยังมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย เป็นไปตามโครงการของเทศบาลนครเชียงรายที่ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคอาหารจากพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะที่มีสารพิษปนเปื้อน ดังนั้นจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบนที่ดินที่เคยเป็นองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หรือ รสพ.เดิมให้เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรปลอดภัย นครเชียงราย

ซี่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยทางเทศบาลนครเชียงรายจะสนับสนุนให้มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ ที่ไม่มีการใช้สารเคมีแล้วใช้สถานที่ของศูนย์ที่กว้างขวางและตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายเป็นแหล่งรับซื้อและจำหน่าย รวมถึงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยาว์

ทั้งนี้ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยจำหน่าย ผักปลอดสารพิษจากชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอาหารปลอดภัย ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย #ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. อย่าลืมมาอุดหนุนและทานผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข