การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี2565เทศบาลนครเชียงราย

👉 ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
1.ผู้ที่ติดตั้งป้ายร้านค้าหรือกิจการต่างๆ เพื่อหารายได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
2.เมื่อท่านยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) แล้ว เทศบาลนครเชียงราย จะทำการออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)
3.ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) และจะต้องชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน หลังได้รับการแจ้งประเมิน
👉 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มีขั้นตอนการชำระภาษีดังนี้

 1. เทศบาลนครเชียงรายจะส่งหนังสือการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้ท่านทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 2. เมื่อท่านได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดต่อชำระภาษีได้จนถึง เดือนเมษายน 2565
  👉👉เพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านธนาคาร ดังนี้
 • ชำระได้ที่เคาน์เตอร์​ธนาคาร​กรุงไทย (ทุกสาขา)
 • ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เทศบาลนครเชียงราย เลขที่ 504-1-02288-7
  ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีจะต้องได้รับเอกสารแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารจากเทศบาลนครเชียงรายก่อน จึงจะสามารถใช้บริการได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711333 ต่อ 206,214,216

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน