ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายและวัดพระแก้วจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2565

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการ “บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 ” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

ทั้งนี้ การบวชภาคฤดูร้อนเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข