ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

24 เมษายน “วันเทศบาล” ประจำปี 2565

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีการพัฒนานวัตกรรม เป็นองค์กรต้นแบบ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เรียกว่าภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย พัฒนาด้านการศึกษา ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลนคร โดยจัดให้มีกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565
👉 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา
👉 นายกเทศมนตรีนครเชียงรายอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
👉 ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์การทำความสะอาดสำนักงานจัดภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโคโรน่า-2019