โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรม เตรียมพร้อมปรับพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบปะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการปรับพื้นฐานของนักเรียนในครั้งนี้