ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“เทศบาลนครเชียงราย” รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านการส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกรวมทั้งสิ้นจำนวน 236 แห่ง

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองได้คัดเลือกเทศบาลนครเชียงราย “ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ผลงาน : โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับมอบเกียติบัตรจากนายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบสำหรับการต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ ส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น