ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย อาคาร 2 ชั้น 3 โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

โดยในการประชุมครั้งนี้ประธานสภามีเรื่องแจ้งให้ทราบถึงเรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจาก 9 วัด ทำบุญตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2564 การแนะนำตัวข้าราชการและพนักงานโอนย้าย ซึ่งสภาเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินพิจารณาวาระต่างๆ เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายมีเรื่องเร่งด่วน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงรายในการดำเนินการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้สภายังได้มีการเสนอญัตติในหลายเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงราย

การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามข้อกำหนดของสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน