ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายลุ้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ชูนวัตกรรม โครงการพัฒนาออกแบบชุมชนเมือง

เทศบาลนครเชียงราย ลุ้นเข้าสู่การตรวจประเมินรอบสุดท้าย หลังจากเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รอบเชิงลึก (รอบ 2) โดยนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น “โครงการพัฒนาออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อพัฒนาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) อย่างยั่งยืน”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองวิชาการและแผนงาน เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รอบเชิงลึก (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จริง ณ สวนสาธารณะริมน้ำกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น) ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น “โครงการพัฒนาออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อพัฒนาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ได้มีการนำเสนอและบรรยายสรุปโครงการที่ส่งเข้าประกวดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองตามแนวคิดของเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกรอบของเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO) รวมถึงการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จริง ณ สวนสาธารณะริมน้ำกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในเทศบาลนครเชียงราย อาทิ กลุ่มไลน์แดนซ์ กลุ่มกีฬาเอ็กซ์ตรีม กลุ่มชุมชน และกลุ่มภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา ทำให้การนำเสนอเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์

โดยหลังจากที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับการตรวจประเมินในรอบเชิงลึก (รอบ 2) ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินรอบสุดท้ายต่อไป โดยเทศบาลนครเชียงรายได้เข้าร่วมประกวด อปท.ประเภทโดดเด่น ขนาดใหญ่ ซึ่งมี อปท.ที่ผ่านการประเมินรอบแรก 30 แห่ง ระดับเทศบาลนคร (ทน.) 9 แห่ง ประกอบด้วย ทน.ขอนแก่น ทน.เชียงราย ทน.เชียงใหม่ ทน.ตรัง ทน.นครสวรรค์ ทน.ยะลา ทน.ระยอง ทน.สุราษฎร์ธานี และ ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา