เทศบาลนครเชียงรายจัดตลาดของดีนครเชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกรและกลุ่มชาวบ้าน

เทศบาลนครเชียงรายจัดตลาดของดีนครเชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกรและกลุ่มชาวบ้านมีพื้นที่จำหน่ายอาหารผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์ 🍚🥬🥦🍓🍍🥑🥭

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย#2 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของของจังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตสินค้าออกจำหน่าย เทศบาลนครเชียงราย จึงจัดโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย”

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 “มหกรรมอาหาร ผลไม้ และผักปลอดภัยนครเชียงราย” จำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 น. ณ ลานรำวงสวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยให้ชาวสวนเกษตรกร ผู้ปลูก ลิ้นจี่ สับปะรด รวมทั้งทุเรียน และอื่น ๆ นำผลไม้ มาจำหน่าย โดยผลไม้ที่นำจำหน่าย ถือว่าเป็นผู้ที่ใบรับรอง GAP รวมทั้งยังนำกลุ่มผู้ค้าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย สินค้าจากชุมชน ต่าง ๆ นำมาจำหน่ายด้วย

#ลานรำวงสวนตุงและโคมนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน