Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้” หลังแรก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณบ้าน นายหมอก คิดข้างบน บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตำบลจันว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เปินประธานเปิดโครงการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้” จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่าการชาด กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่และสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย พบว่ามีประชาชนผู้อยากไร้หลายราย ที่มีรายตกเกณฑ์ จปฐ. หรือมีรายได้น้อยกว่า 23,000 บาท/คน/ปี ส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม หากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจะทำให้ความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้น และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้” จังหวัดเชียงราย รวมทั้งมีเป้าหมายจะสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ที่อาศัยอยู่ทุกอำเภอ อำเภอละ 1 หลัง หลังละ 100,000 บาท

โดยหลังแรกได้มอบให้แก่ นายหมอก คิดข้างบน เป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน และยังได้รับการสนับสนุนจาก พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เพจอีจัน และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมสมทบทุนทรัพย์และสิ่งขอเครื่องใช้ภายในบ้านอีกจพนวนหนึ่ง เพื่อส่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียราย ได้จัดสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ต่อไป.