สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษา ร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (รอบสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ โครงการแข่งทักษะเป็นการส่งเสริม ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อส่งเสริมเด็กที่มีผลงานจากการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก พัฒนาการเด็กอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความสามารถ ความแตกต่าง และส่งเสริมพัฒนาการสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับสูงขึ้นไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา