โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรมไหว้ครูแสดงความเคารพครูบาอาจารย์

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำพานดอกไม้ ธูป เทียน ขึ้นมาไหว้ครู พร้อมทั้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้ารว่มกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้