เทศบาลนครเชียงราย ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแยกตลาดเกษตรกรถึงเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกตลาดเกษตรกรถึงสะพานแม่ฟ้าหลวง

โดยทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันตัดแต่งกิ่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกตลาดเกษตรกรถึงเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันอันตรายจากการโค่นล้ม และกิ่งก้านยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้าอันอาจเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับอันตรายและเพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณริมทางเท้าถนนสายต่างๆ

โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้สนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ในการเก็บกวาดกิ่งไม้ตามเส้นทางตลอดการดำเนินการ

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน