มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรม ‘ความรู้ความเข้าใจในการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยงานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับนักศึกษา จัดอบรม ‘ความรู้ความเข้าใจในการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ’ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง (ME-518) ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square โดยมี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าอบรมเป็นทั้งอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมตลอดกิจกรรมที่แบ่งเป็น 2 ส่วน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาพิเศษ และในช่วงบ่ายจะมีทั้งการฝึกภาษามือ การอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์ และสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมได้สัมผัสสิ่งที่นักศึกษาพิเศษบางคนต้องเผชิญด้วยการทดลองปิดตาและเดินไปยังเป้าหมายในห้องที่จัดกิจกรรม

โดยผู้จัดกิจกรรมวางแผนที่จะจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งในปีหน้าโดยขยายพื้นที่ในการปิดตาผู้เข้าอบรมและเพิ่มระยะทางการเดินทาง อาจเป็นเส้นทางระหว่างอาคารหนึ่งไปยังอาคารหนึ่ง หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักศึกษาพิการทุกประเภท และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับนักศึกษาพิการและการดูแลนักศึกษาพิการอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษาพิการ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการของงานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ในการจัดทำผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการ
 
ทั้งนี้งานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เห็นความสำคัญในการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ มีการจัดการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการ สำคัญที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ คือการศึกษาของนักศึกษาพิการที่มีข้อจำกัดเรื่องศักยภาพในการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้คนพิการได้รับโอกาสและความช่วยเหลือทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไป อาทิ การบริการให้คำปรึกษา การจัดทำสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ หนังสือเสียง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาพิการของแต่ละสำนักวิชา นักศึกษาพิการ และนักศึกษาทั่วไป ประกอบกับจำนวนนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาพิการชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 ราย และนักศึกษาพิการชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 18 คน.