ข่าวเด่น

จังหวัดเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมใช้และสวมใส่ผ้า อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย พร้อมจัดกิจกรรมมอบแบบผ้า “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้า อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย พร้อมกิจกรรมมอบแบบผ้า “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” ลายเชียงแสนหงส์ดำ และกำหนดสีม่วงเป็นสีม่วงเชียงราย โดยมี นายวิทยา ชมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มองค์กร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

โครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้า “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” เป็นโครงการ เพื่อสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการอนุรักษ์ผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่อสนับสนุน นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

โดย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ คตินิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ซึ่งทางศิลปินผู้ออกแบบได้ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย นำไปสู่การสร้างสรรค์ให้มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย และ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ภาคภูมิใจ ใช้และส่วมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ลาย“เชียงแสนหงส์ดำ” รวมถึง กำหนดสีม่วงเป็นสีม่วงเชียงราย ซึ่งเป็นสีของดอกบัวสายทั้งยังเป็นสีประจำจังหวัดเชียงราย

ภายในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง จากนั้น พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมมอบแบบผ้า “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้า อัตลักษณ์ ของจังหวัดเชียงราย และกิจกรรมมอบแบบผ้า “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ได้แก่ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด จำนวน 22 หน่วยงาน นายอำเภอ จำนวน 18 อำเภอ แม่บ้านมหาดไทย จำนวน 18 คน คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 18 คน และผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตผ้า จำนวน 36 คน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชน มาร่วมแต่งกายชุดประจำจังหวัดเชียงรายเสื้อสีม่วงเชียงราย ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย ทั้งฝากให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผ้าไทยกลุ่มผ้าทอในจังหวัดเชียงรายได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น.