ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประจำปี 2565 ดังนี้

 1. นายแพทย์วิธาน ฐานะวุทฒ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 2. ผศ.ดร.ไพรภรัตนชูวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 3. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 4. ดร.หาญศึก เล็บครุท ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
 5. นางพึงพิศ วรรณสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 6. นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 7. นายมงคล มาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
 8. นายพิพัฒน์ ยารังษี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
 9. พระครูชัยพัฒนานุกูล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
 10. พระภาณุพงศ์ อธิปุญโญ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
 11. ด.ต. สมบูรณ์ สีแดง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 12. นายชยพล นวลเปรม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
 13. นายบุคลากร สีนวล ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
 14. นางกัญญาพัชร อะทะวงค์ ผู้แทนครู กรรมการ
 15. ดร. ผ่องพรรณ อินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศคำสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการภารกิจด้านต่างๆของสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระเบียบประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

#โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา