เทศบาลนครเชียงรายขอแสดงความยินดีรางวัลท้องถิ่นคุณธรรมประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงราย โดย ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงรายและ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมตามแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือก บุคคลต้นแบบ “ท้องถิ่นคุณธรรม” ประจำปี 2565 และเข้ารับรางวัลจากนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน