กาชาด จ.เชียงราย เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้พร้อมช่วยเหลือเบื้องต้น

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ ปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปกครองอำเภอดอยหลวง กิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง อำเภอละ 5 ราย ตามโครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ประจำปี 2565” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้มีการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างความเสมอภาคในสังคม สร้างความอบอุ่นและกำลังใจกับกลุ่มเปราะบาง ในการนี้ ได้เครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 3,000 บาท