“โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว” ร่วมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

“โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว” ร่วมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นการเชื่อมโยง ให้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันและกันในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ส่วนที่บกพร่อง

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ให้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันและกันในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น กิจกรรมฮักบ้านเกิด ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สุขภาพดี ร่มเย็นเป็นสุข และการหาแนวทางป้องกันภัยต่างๆ พาหะนำโรค โดยมีท่านพระครูสุวิทย์ ธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน (วัดพระนอน) เป็นประธานโครงการในครั้งนี้ ณ วัดเชตวัน (วัดพระนอน)