ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มประจำปี2565 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องจักรกลสาธารณภัย ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงภาคภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภัยจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นมีการเตือนล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา หากได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ก็จะไม่เกิดการสูญเสียตามมา ดังนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย และดินถล่มเตรียมพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียว#กัน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน