ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย พร้อมนำสายลงไฟฟ้าใต้ดิน ลงนามก่อสร้าง 27 มิ.ย.65

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีการลงนามสัญญา การก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน กับผู้รับจ้างการไฟฟ้า บริษัท ศรีชลธร จำกัด บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ซึ่งการออกแบบปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวม 3 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 : ขัวพญามังราย – แยกร้านข้าวต้มเมืองทองเลี้ยวไปตามถนนประสพสุข

เส้นทางที่ 2 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากแยกประตูเชียงใหม่ – สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

เส้นทางที่ 3 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย-โรงงานยาสูบจังหวัดเชียงราย -ถนนหนองสี่แจ่ง – แยกกำแพงเมือง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้จังหวัดเชียงราย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่บดบังความสวยงามของสถานที่ วัด โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ ยังทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา และภาคอื่นๆตลอดจนเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน.