ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย,นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ,นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ที่มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม การสอนของคณะครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โดยมีนางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้ต้อนรับ

ทั้งนี้ ครูกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมการสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมแนวการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) นอกจากนี้ยังได้มีแลกเปลี่ยนแนวคิด ในการสังเกตการสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา