ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัยพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม การเยี่ยมเสริมพลังเกษตรกรเครือข่าย อปท. ในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

ตามนโยบาย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้จัดตั้งโครงการ ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. โดยมี นายรัติพงศ์ เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ให้การต้อนรับและร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย และภาคบ่ายได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกร ที่ อบต.แม่กรณ์ โดยมี คุณพรทิพย์ จันทร์ตระกูล คุณรุ่งเรือง สิทธิไชย ผู้เชี่ยวชาญระบบอาหารปลอดภัย พร้อมทีม PGS คุณธันวา อารีย์ ที่ได้มาแรกเปลี่ยนความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมอาหารปลอดภัย ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ผลิตสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยเพื่อนำไปจำหน่าย ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงรายเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้กับเกษตรกรในพื้นที่