โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิดร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โดยนางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด คณะครู ร่วมทำกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมนักเรียนแกนนำการป้องกันไข้เลือดออก ร่วมสำรวจแหล่งน้ำขัง บริเวณภายในโรงเรียน พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบนโยบายให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในการป้องกันและดูแลโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการของโรคไข้เลือดออกแม้จะไม่รุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตได้