โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับรางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่พระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงรายรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอข้อมูลการประเมินทั้ง 6 ด้านประกอบไปด้วย

👉 ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียนนักศึกษา
👉 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
👉 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
👉 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
👉 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล
👉 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา

🌀 ผลปรากฏว่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ “ ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 146 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 107 คน รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ และศึกษาต่อต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 94.45

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา