เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเยี่ยมชมเทศบาลนครเชียงรายโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเมืองนำร่องในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ระยะที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนและดำเนินโครงการนำร่อง โครงการเพื่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางคนทุกวัยเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบลงมือทำ

ในการนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย พร้อมผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมคณะ ต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการแก่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นำโดยนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยรับทราบการดำเนินการและความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมโครงการเพื่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางคนทุกวัยเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) และรับทราบถึงการดำเนินงานและกิจกรรมภายหลังจากจบโครงการนำร่อง ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน