ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นายนพดล พุทธพุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมครูสุเมธ มาบาง หัวหน้าโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และตัวแทนนักเรียน นายภานุวัฒน์ ธิแก้ว เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ในโครงการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน เพื่อพัฒนาพื้นที่นำร่องการยกระดับศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 40 แห่ง ด้านการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ตามเกณฑ์ขี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในมิติใหม่ 4 ด้าน

เทศบาลนครเชียงรายมีโครงการที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็น “แบบอย่างที่ดี” ได้แก่
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : คีรีชัยยามะ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย (กองช่าง)
โครงการที่ 3 โครงการโรงเรียนปลอตขยะ (Zero Waste School (โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และสำนักการศึกษา)