ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์รับมอบสมุดบันทึกความดีประโยชน์ในการเรียนการสอนให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา พ.จ.อ. วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ฝ่ายการศึกษา นางวรรณพัชร จินดาขัด รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางธัญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ รับมอบสมุดบันทึกความดี จำนวนประมาณ 10,000 เล่ม จากนางสาวกิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษามูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อให้นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป