ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะป้ายแดงประเทศไทย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ร่วมพิจารณาข้อเสนอ และเห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 15 พื้นที่ ใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย

1) นครระยองเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ จังหวัดระยอง
2) คันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน จังหวัดชลบุรี
3) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
4) โครงการพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก
5) นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงราย
6) เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดน่าน
7) โคราชเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา Smart City
9) กระบี่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดกระบี่ 10) จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดพังงา
11) Satun Smart City จังหวัดสตูล
12) พัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุย สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13) หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว จังหวัดสงขลา
14) ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปัตตานี
15) เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ส่งผลให้ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะ รวม 30 พื้นที่ ใน 23 จังหวัด

การดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการวางแผนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยสิ่งที่สำคัญคือ การทำให้ผู้บริหารเมือง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างกระบวนการและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มุ่งเน้น ‘คน’ เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดแผนการพัฒนาเมืองและโครงการที่ตอบสนองบริบทของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการผลักดันการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการ โดยเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

#นครเชียงรายเมืองอัจฉริยะ

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน