ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกเทศมนตรีนครเชียงราย” ร่วมให้กำลังใจนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นางสาววรรณพัช จินดาขัด หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักการศึกษา เดินทางมาให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน และบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในการแข่งขันทักษะระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรค จ.เชียงใหม่

สำหรับงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงความรู้ความสามารถ และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน