ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดทำโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2565 ด้วยนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก. ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ฝ่ายบริการการแพทย์ งานเวชกรรมสังคม เทศบาลนครเชียงรายจัดทำโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2565 ให้แก่ พระภิกษุสงข์ สามเณร ผู้ดูแลศาสนสถาน ครู อนามัย โรงเรียน นักเรียน เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประธานชุมชน ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 65 ชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน จำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำในการร่วมกันปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรค ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ทั้งนี้ โรคอุบัติใหม่ หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้น เป็นโรคติดเชื้อชนิดใหม่ รวมถึงโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งโรคติดต่อจากเชื้อโรคที่เคยแพร่ระบาดในอดีตแล้วกลับมาระบาดขึ้นใหม่ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้