ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม Test day : Co-Create Chiang Rai 2022 11-17 สิงหาคมนี้

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิญชวนประชาชนร่วมปล่อยพลังสร้างสรรค์ พัฒนานครเชียงราย สู่การเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกิจกรรม Test day : Co-Create Chiang Rai 2022 11-17 สิงหาคมนี้ ณ ลานกิจกรรม เชียงรายไนท์บาซาร์

ทน.ชร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม Test day : Co-Create Chiang Rai 2022 ตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม เชียงรายไนท์บาซาร์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม Workshop อาทิ Workshop ดอกไม้ ใบชา กาแฟ,Workshop เซรามิคดอยดินแดง/เครื่องเคลือบเวียงกาหลง, Workshop DIY ของใช้จากลายผ้าชนเผ่า และ Workshop สกัดสีจากธรรมชาติ และวาดภาพกับศิลปินเชียงราย รวมถึงมีการแสดงดนตรี ตลาดงานคราฟท์ การแสดงศิลปะและนิทรรศการ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงราย (Creative Cities Network)

โดย กิจกรรม Test day : Co-Create Chiang Rai 2022 เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกลุ่มเชียงรายคราฟท์ จัดกิจกรรมทดสอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ Chiang Rai Co-create Test day โดยจะมี 4 กิจกรรมในการทดสอบดังนี้

 1. พัฒนาการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน (TOD-Mixed Use Development)
 • Creative Hub
 • พื้นที่สีเขียว หรือสวนขนาดย่อม (Pocket Park) ซึ่งจะมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในย่าน จำนวน 4 พื้นที่
 1. หน้าสวนตุงและโคม
 2. หน้าอาคารขนส่งเชียงราย Downtown
 3. พื้นที่หน้าโรงแรมแสนโฮเทล
 4. ภายในพื้นที่ลานกิจกรรม Night Bazaar
 • ระบบเชื่อมต่อการขนส่งขนาดเล็ก (Feeder) โดยเพิ่มจุดรับส่ง และเพิ่มจำนวนรถราง เพื่อสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงราย โดยเชื่อมโยงเส้นทางรอบเวียง เส้นทางกิจกรรมชิมอาหารขึ้นชื่อเส้นทาง Shopping สินค้าแฟชั่น และเส้นทางร้านขนมและคาเฟ่ที่น่าสนใจภายในพื้นที่ เข้ากับ ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในพื้นที่ และสถานีขนส่ง Downtown โดยแบ่งเป็นจุดจอดรถรางทั้งสิ้น 10 สถานี รวมกับแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยใช้แนวคิดเมืองที่ส่งเสริมการเดินเท้า และ TOD
 1. พัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ (Connecting route)
 • ป้ายบอกทาง/ป้ายจุดรับส่งขนส่งขนาดเล็ก
 • แผนที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เส้นทางเดินเท้า 10 นาที ในเมือง
 • เชื่อม ตรอก ซอก ซอย
 1. พัฒนาบรรยากาศการเดิน (Walkable ambience Development)
 • ปรับปรุงพื้นที่ทางข้ามถนน โดยการเพิ่มจุดทางม้าลาย เพื่อพัฒนาบรรยากาศการเดิน แก้ปัญหา ความปลอดภัยใน การเดินถนน และส่งเสริมอัตลักษณ์ (Walkable ambience Development) จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่
 1. บริเวณหน้าอาคาร DOWN-TOWN ขนส่งเชียงราย
 2. บริเวณสี่แยกถนนพหลโยธินสายเก่าตัดกับถนนบรรพปราการ ใกล้คริสตจักรที่ 1
 3. บริเวณหน้าสวนตุงและโคม
 4. Creative Business (Network Activities)
 • ปรับปรุงและทำให้เกิดกิจกรรมในอาคาร Night Bazaar

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายมีความพร้อมและศักยภาพต่อการพัฒนาเมืองนครเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goats-SDGs) โดยใช้มิติทางต้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกภาคส่วนของนครเชียงราย จึงได้จัดทำ “โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงราย (Creative Cities Network)” ขึ้นเพื่อทำให้เห็นพลังของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนานโยบายในระดับท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เทศบาลนครเชียงรายได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และได้รับสิทธิการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประจำปี ขององค์การยูเนสโก้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติการพัฒนา ดั่งวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงรายที่ว่า “เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” ได้อย่างแท้จริง

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข