ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ CEA ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ยกระดับสู่สากล Co – Create Chiang Rai 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลานไนท์บาซาร์ เชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน Co – Create Chiang Rai 2022 ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ยกระดับสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA (Creative Economy Agency) พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และนักสร้างสรรค์ท้องถิ่น จัดงาน “Co-create Chiang Rai 2022” เมืองแห่งการออกแบบสำหรับทุกคน ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2565 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก บริเวณ ย่านในเวียง จังหวัดเชียงราย เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ “โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย” หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) ปั้นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า เชียงราย หนุนพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ปั้นเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) สำหรับกิจกรรม “Co-create Chiang Rai 2022” ประกอบไปด้วย การพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน (TOD-Mixed Use Development) การพัฒนาระบบขนส่งขนาดย่อย ที่อยู่ใจกลางเมืองทำหน้าที่เชื่อมต่อการเดินทางภายในเมือง สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนทัศนียภาพที่เอื้อต่อการเดินทาง พร้อมทั้งยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และศิลปิน รวมถึงพื้นที่สำหรับการขายให้สำหรับชุมชนในพื้นที่

การเพิ่มจุดรับส่ง และจำนวนรอบของรถราง เอื้อให้คนในเมืองเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะของเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น การจัดทำแผนที่แนะนำสถานที่สำคัญ อีกทั้งยังมีการจัดทำป้ายบอกทาง / ป้ายจุดรับส่งขนส่งขนาดเล็ก พร้อมทั้งการสร้างกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดความเคลื่อนไหวของธุรกิจ (Creative Business Network Activities) ทดลองปรับการใช้งานของพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งานภายในอาคารไนท์บาซาร์ ให้เป็น ‘Chiang Rai Night Bazaar Creative Space’ ให้เป็นพื้นที่ทำงานหรือจัดกิจกรรมของกลุ่มนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และศิลปิน กลุ่มต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายให้มาทำงานร่วมกัน อาทิ การจัดทำนิทรรศการของกลุ่มนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นเชียงราย การแสดงดนตรี ศิลปะการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มศิลปินนักสร้างสรรค์ชาวเชียงราย การจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนทำงานฝีมือ หรือผลงานสร้างสรรค์ ในแบบฉบับเมืองเชียงราย

โดย นายวันชัย กล่าวว่า นครเชียงราย เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และชุมชนที่เข้มแข็ง เทศบาลนครเชียงรายมีความพร้อมและศักยภาพต่อการพัฒนาเมืองนครเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 โดยใช้มิติต้นทุนด้านต่าง ๆ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของผู้คน ชุมชน และพื้นที่สร้างสรรค์โดยรอบเมืองเก่า นครเชียงราย ให้สามารถก้าวต่อได้อย่างยั่งยืน

นายวราดิศร กล่าวว่า เชียงราย เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ุ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่นที่มีความพิเศษเฉพาะตัว และด้วยความแตกต่าง จึงทำให้เชียงรายให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเมืองด้วยศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งยังมีเป้าหมายแก้ปัญหาเมืองให้ครอบคลุมทุกมิติให้การออกแบบ โดยได้นำร่องย่าน “ในเวียง” ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัด พร้อมยกระดับ เชียงราย สู่การเข้าร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ท้ายนี้ภายในงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้นำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เยี่ยมชมร้านค้าและนิทรรศการที่มาจัดร่วมแสดง อาทิ นิทรรศการศิลปะโดยช่างภาพอิสระในจังหวัดเชียงราย นิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Hohm Studio One Tea At a Time Twinny Candle และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมภายในประกอบไปด้วย การทำ Work shop กับศิลปินในเชียงราย การแสดงดนตรี พร้อมร้านค้าจำนวน 25 ร้าน ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ CEA กับการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network : TCDN) และเมืองสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานได้ที่ https://www.cea.or.th