กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงรายตรวจรักษาโควิด 19 ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกสามารถติดต่อนัดหมาย เพื่อรับการรักษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น. โดยสามารถใช้สิทธิการรักษาบัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยจะมีศูนย์บริการ 4 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการน้ำลัด ศูนย์บริการสันหนอง ศูนย์บริการสันตาลเหลือง และศูนย์บริการหัวฝาย ส่วนบัตรทองประกันสังคม รัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลอื่นๆ ให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาล

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน