ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย การประชุมการพัฒนาเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

สำหรับแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาพัฒนาโดยนักวิจัยไทย ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ อบต. เทศบาล และเอกชน สามารถใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงหน่วยงานที่มีระบบแจ้งปัญหาอยู่แล้วสามารถนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาใช้เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน Line chat bot แบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเสรีทุกพื้นที่และทุกเวลา เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหาเมืองยุค 4.0 รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน