ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้สูงสุด

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วย นางกัลยา จันธิมา และนางปรียาภรณ์ ก้อนสิน ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมติดตามนิเทศสังเกตการจัดการเรียนการสอนของ นางสาวกัลยา ป้องปก ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และทุกรายวิชา โดยจะได้นำผลการนิเทศไปปรับใช้และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนการเรียนการสอนต่อไป