ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า สืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติ ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา จัดกิจกรรม “น้องพี่ขึ้นดอย ประจำปี 2565” หรือ Doi’s Trail 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium) โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 3,500 คน จากนั้นได้ร่วมเดินไปยังพื้นที่ปลูกซึ่งอยู่ในบริเวณของสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดยได้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้กว่า 4,200 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ 11 ชนิด คือ คำมอกหลวง พะยอม มะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง ทองเดือนห้า งิ้ว คอแลน แคหัวหมู สมอพิเภก และสัก

โดย นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศึกษาในทุกสำนักวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษา เช่น ความมีน้ำใจ เพื่อฟื้นฟูป่าและสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของธรรมชาติ และเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รู้จักสวนพฤกษศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ทางด้าน รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ หรือลำดวนช่อที่ 24 ของมหาวิทยาลัยในปีนี้ ที่มีโอกาสได้กลับมาร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย หลังจากที่ 2 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มได้เนื่องจากสถานการร์โควิด-19

กิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า หรือในปีนี้ที่เราเรียกว่า กิจกรรมน้องพี่ขึ้นดอย Doi’s Trail 2022 เป็นกิจกรรมที่มีความหมายของมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งคือเราทุกคนคิดถึงการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย หลังจากที่ว่างเว้นมาถึง 2 ปี โดยที่รุ่นพี่เองก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเหมือนกับนักศึกษาใหม่รุ่นนี้ จึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของทุกคน ความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมนี้คือการสร้างความรักความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม ได้มองเห็นการเสียสละกำลังกายกำลังใจของผู้จัดกิจกรรม ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งฝ่ายนักศึกษารุ่นพี่ และฝ่ายบุคลากร ขอให้นักศึกษาใหม่ของเราเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสุข ให้สมกับที่รุ่นพี่ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้

กิจกรรมนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ การปลูกป่า..สร้างคน รวมทั้งการสร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ อยากบอกว่า บนพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยที่เราเห็นนี้ หากใครมาครั้งแรกอาจคิดว่าเป็นป่าไม้ดั้งเดิม แต่แท้จริงแล้วต้นไม้เกือบทุกต้นได้ปลูกขึ้นด้วยมือของชาวแม่ฟ้าหลวง นับตั้งแต่นักศึกษารุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน ที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ การฟื้นฟูสภาพป่า และทำให้สิ่งแวดล้อมกลับมาสมบูรณ์และสวยงามยิ่งกว่าเดิม เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันรักษาสิ่งนี้ไว้

นอกจากนี้เรายังจะได้รู้จักกับ สวนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่รวบรวมต้นไม้นานาพันธุ์ กว่า 1,000 ชนิด โดยสร้างเป็นสวนต่าง ๆ ท่ามกลางทัศนียภาพที่กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ดั้งเดิม บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ โดยเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ และเป็นห้องเรียนสีเขียวของนักเรียน นักศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น

อยากฝากนักศึกษาใหม่ ให้ร่วมกันดูแลมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้สวยงามเหมือนกับที่เราตั้งใจมาอยู่ ถ้าเราไม่ได้ปลูก เราก็เป็นผู้รักษา เป็นผู้ต่อยอด สร้างประโยชน์และความสวยงามให้เกิดขึ้น ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ปลูกฝังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังที่ทรงตรัสว่า ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน..แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน..และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง และด้วยเจตนาอารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของพวกเราทุกคน ในการปลูกป่า..สร้างคน จึงเป็นความหมายที่กว้างและครอบคลุมกิจกรรมที่พวกเราจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่อให้ต้นไม้พืชพรรณเหล่านี้แตกกิ่งใบสวยงามในจิตใจของชาวแม่ฟ้าหลวงตลอดไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกสำนักวิชา ส่วนพัฒนานักศึกษา และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ให้สำเร็จเป็นกิจกรรมน้องพี่ขึ้นดอย Doi’s Trail 2022 ขอให้น้องใหม่ร่วมกิจกรรมด้วยความสุข ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ดูแลเพื่อน ๆ ด้วย ขอให้กิจกรรมนี้ดำเนินด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ อธิการบดี มฟล. กล่าว