ข่าวเด่น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า “ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการ คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านนิเทศ ติดตาม และประเมินผล Innovation For Thai Education : IFTE นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดั้งนี้

ประเภทนวัตกรรม ด้านการเรียนรู้
ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1
น.ส.เกสร นามดี ร.ร.บันฑิตพิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ระดับดีมาก อันดับ 1 กศน.อำเภอเชียงของ
ระดับดี อันดับ 1 น.ส.ธารทิพย์ มีเส่ ร.ร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2
ระดับดี อันดับ 2
น.ส.อังค์วรา เพชรดิน รร.บ้านโป่งกลางน้ำประชาสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2

ประเภทนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ
ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1
นางขวัญจิรา จำปา ร.ร.วัดพระเกิดคงคงราม สพป.เชียงราย เขต 4
ระดับดีเยี่ยม อันดับ 2
นายสุรินทร์ สุวิชัย รร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2
ระดับดีมาก อันดับ 1
นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ รร.บ้านป่าไร่หลวงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 3
ระดับดีมาก อันดับ 2
น.ส.กัญญลักษณ์ โสภา รร.อนุบาลองค์การบิรหารส่วนตำบลป่าหุ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1
น.ส.ผ่องพรรณ ขุนวัง รร.บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2
ระดับดีเยี่ยม อันดับ 2
นางขวัญจิรา จำปา รร.วัดพระเกิดคงคาราม สพป.เชียงราย เขต 4

ในส่วนของการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ขอชื่นชมและยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านและขอให้ต่อยอดผลงาน/นวัตกรรมให้สู่ระดับที่สูงขึ้น”