ติดตามตรวจสอบระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงรายและประเมินห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย โดย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาล นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเช้า ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และภาคบ่าย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา