โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเด็กติดในรถยนต์

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายมงคล ใบแสง หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ได้มอบหมายให้คณะครูผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเด็กติดในรถยนต์ มาตรการแผนเผชิญเหตุในเรื่องของการจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้มีการฝึกประสบการณ์ของตนเองเมื่อเจอสถานการณ์จริง เพื่อสร้างเผชิญเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้เด็กๆ รู้จักเอาตัวรอกได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา