Friday, May 31, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเครือข่ายในเขตเทศบาลนครเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภา เทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสตรีชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมนายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน เพื่อชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ นโยบายและการวางแผนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านมารยาทในการเข้าสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2

หนองบัว