ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพประจำปี 2565

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธาน พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ งานเวชกรรมสังคม กองการแพทย์ ทำโครงการศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุ 35 – 60 ปี ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย โดยมีการอบรมจากวิทยากรกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย