ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และนางสาวสิรินทร โกฎฐา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

ในการนี้ได้แสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2565 นี้