ตลาดนัดสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย 16 ก.ย.นี้

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตลาดนัดสุขภาพ Market Learning เป็นการให้ทุกองค์กรมีการขับเคลื่อนขบวนการสุขภาพ เพื่อเป็นการเชื่อมร้อยเกษตรกรให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่การเพิ่มจำนวนครัวเรือน ในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลนครเชียงรายและเพื่อเป็นการสานพลังเครือข่ายผู้สูงอายุสู่การเรียนรู้ อีกทั้งให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะในการผลิตอาหารปลอดภัย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ยุวชน เจ้าของธุรกิจร้านอาหารตระหนักถึงการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย (เทศบาลตำบลแม่ยาว อบต.รอบเวียง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลดอยฮาง เทศบาลตำบลบ้านดู่ อบต.แม่กรณ์ อบต.ห้วยชมภู) จัดเวที “สานพลัง สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย นครเชียงราย” ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวที 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย นครเชียงราย

#อาหารปลอดภัยนครเชียงราย