ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพแกนนำและประชาชนจิตอาสาประจำปี 2565

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองแพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ใน”โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำและประชาชนจิตอาสา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนครเชียงราย“ ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจเชิดชูเกียรติแก่อสม.ที่ปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละยาวนาน โดยเทศบาลนครเชียงรายมีอสม.จำนวนทั้งสิ้น 539 คน จาก 65 ชุมชน เป็นผู้นำด้านสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน และมีบทบาทในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องและยาวนานครบ 10 ปี 20 ปี 30ปี และมากกว่า 30 ปี จำนวน 162 คน กองการแพทย์จึงได้จัดฐานบริการและฐานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 9 ฐานโดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย และครูนำเต้นเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการขอบคุณที่เจ้าหน้าที่อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้ทำงานอย่างเข้มแข็งในการดูแลครอบครัวใน 65 ชุมชน และร่วมกันในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาศักยภาพสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติสร้างเสริมสุขภาพอยู่พัฒนาและยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อความยั่งยืนต่อไป