ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

วันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในปี 2565 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเกษียณอายุทั้งหมด 14 ท่าน ประกอบไปด้วย

 1. นายภูวิศ วรรณพฤกษ์
 2. นางอารีย์ ศรีนิเวศน์
 3. นางธิดารัตน์ ไข่แก้ว
 4. นายวิทวัส วิเศษมี
 5. นางกุลธิดา หิรัญศรี
 6. นางอำพร วงศ์ศรันย์ภัทร
 7. นายพิทักษ์ เครือรัตนกุล
 8. นางอริยา บริบูรณ์
 9. นางวราภรณ์ อะทะวงษา
 10. นางเรณู สิริบรรสพ
 11. นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง
 12. นางกัญญารัตน์ ก๋องอ้าย
 13. นายวิรัตน์ เครือทอง
 14. นายสมชาย สมฤทธิ์
  ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนคร ขอขอบคุณทุกท่านที่กระทำความดี ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมของทางข้าราชการและประชาชน อย่างแท้จริง