Friday, May 31, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครเชียงราย

มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในครั้งนี้ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย และ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครเชียงราย มีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบจราจรทั้งหมด เพื่อไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2570 ซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รถใช้ถนน นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรการให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ในด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยควบคู่กันไป และขอให้หน่วยงานและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดมาตรการให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างกระแสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเป็นแบบอย่างให้ประชาชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน