ข่าวประกาศ

แจ้งเตือนภัย “พายุโนรู”

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 จึงขอแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมป้องกันเฝ้าระวัง สถานการณ์อุทกภัย และขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามข่าวสารสถานการณ์เป็นระยะรวมถึงแนวปฏิบัติตน และ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน