พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 All for Education ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พร้อมเดินทางไปให้กำลังใจกับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน 46 รายการแข่งขัน

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา