ตลาดนัดผักผลไม้ปลอดภัยนครเชียงรายทุกวันศุกร์

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ นครเชียงราย ต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้จัด “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” ทุกวันศุกร์ เวลา 06.00-15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จะนำการแสดงอาคูเลเล่มาเพิ่มสีสันในการจำหน่ายสินค้าทางเกษตร และผลไม้ตามฤดูกาล